Säännöt

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

KUOPION PIIRI ry

SÄÄNNÖT

Hyväksytty patentti- ja rekisterihallituksen ennakkotarkastuksessa 9.8.2017

Nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on EKL Kuopion piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä

piiri ja jonka kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Piiri kuuluu jäsenenä Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, ruotsiksi Pensionstagarnas Centralförbund PCF rf –nimiseen rekisteröityyn yhdistykseen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto.

Tarkoitus ja toiminnan laatu

2 §

Piirin tarkoituksena on tukea ja ohjata liiton hallituksen määräämällä alueella toimivien liittoon kuuluvien yhdistysten toimintaa, pitää yhteyttä liittoon sekä järjestää koulutus-, kulttuuri- ja virkistystoimintaa.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri

- välittää yhdistyksille tietoa liiton ja piirin toiminnasta sekä tukee ja ohjaa niiden toimintaa muutoinkin,

- tekee liitolle esityksiä ja aloitteita liiton toimialaan liittyvissä asioissa,

- perustaa toiminta-alueelleen yhdessä liiton kanssa uusia yhdistyksiä,

- järjestää kokouksia, juhlia, vierailuja, retkiä, matkoja ja muita virkistystilaisuuksia,

- järjestää koulutustapahtumia yksin tai yhteistyössä liiton kanssa,

- edistää yhteistoiminnassa muiden alueellisten organisaatioiden, eläkeläisjärjestöjen tai järjestöjen kanssa eläkkeensaajien asemaa ja osallistumismahdollisuuksia,

- toimii eläkkeensaajien yhteiskunnallisen arvostuksen kohottamiseksi, sekä

- hoitaa muut näiden sääntöjen ja yhdistyslain määräämät tehtävät.

4 §

Piiri voi omistaa osuuksia, osakkeita ja muita arvopapereita, hallita ja omistaa kiinteistöjä, harjoittaa kioskikauppaa sekä vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna arpajaisia ja varainkeräyksiä. Tarvittaessa piiri hankkii toiminnalleen asianomaisen luvan.

Jäsenet

5 §

Piirin jäsenenä voi olla jokainen piirin toiminta-alueella oleva liiton rekisteröity jäsenyhdistys, jonka piirin hallitus hyväksyy jäseneksi.

Piirin kannattavaksi jäseneksi piirin hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön, joka suorittaa piirin syyskokouksen vuosittain määräämän kannatusjäsenmaksun.

Kannattavalla jäsenellä on piirin kokouksessa puhe- läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

Piiri voi perustaa koko piiri toimialueenaan toimivan kokoomayhdistyksen.

6 §

Piirin hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei noudata näitä sääntöjä tai yhdistyslain määräyksiä taikka, joka on toiminnallaan huomattavasti vaikeuttanut piirin toimintaa. Ennen erottamispäätöksen tekemistä on asianomaiselle jäsenelle varattava tilaisuus selityksen antamiseen.

Lisäksi piirin hallituksen on pyydettävä asiasta liittohallituksen lausunto.

Jäsen voi vedota erottamispäätöksestä piirin kokoukseen jättämällä sitä koskevan kirjelmän piirin hallitukselle 30 päivän kuluessa päätöksestä todisteellisen tiedon saatuaan. Mikäli piirin kokous vahvistaa erottamispäätöksen, astuu se voimaan heti kokouksen päätöksen jälkeen.

Piiristä erotettua jäsentä ei voida hyväksyä uudelleen piirin jäseneksi ilman liittohallituksen suostumusta.

Mikäli rikkomusta voidaan pitää vähäisenä, voi piirin hallitus erottamisen sijasta antaa rikkomukseen syyllistyneelle jäsenelle kirjallisen varoituksen, joka merkitään piirin hallituksen pöytäkirjaan ja lähetetään tiedoksi asianomaiselle jäsenelle.

Jos jäsenyhdistys haluaa erota piiristä, tulee sen ilmoittaa siitä kirjallisesti piirin hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittaa siitä piirin kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsensuhde lakkaa sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty.

Jäsen katsotaan eronneeksi piiristä, mikäli hän on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen vähintään kahdelta kalenterivuodelta.

Jäsenmaksut

7 §

Jäsen on velvollinen suorittamaan piirille henkilöjäsentensä lukumäärän perusteella jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää piirin syyskokous.

Jäsenmaksu on suoritettava kunkin kalenterivuoden osalta viimeistään saman vuoden joulukuun loppuun mennessä.

Jos jäsen laiminlyö jäsenmaksunsa maksamisen määräaikana, saavuttaa hän täydet jäsenoikeudet suorittamalla rästissä olevat jäsenmaksunsa.

Jäsenen, joka liittyy piiriin kesken tilivuotta, on suoritettava koko kulumassa olevan vuoden jäsenmaksu.

Toimielimet

8 §

Piirin toimielimet ovat piirikokous ja piirin hallitus.

Piirikokous

9 §

Piirin varsinaisia kokouksia pidetään kaksi vuodessa, kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä, ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Kokouspaikasta ja –ajasta päättää piirin hallitus.

Piirin ylimääräinen kokous on pidettävä, milloin edellinen kokous on niin päättänyt tai piirin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa (1/10) piirin äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamaansa asian käsittelyä varten vaatii.

10 §

Piirin varsinainen kokous kutsutaan koolle piirin syyskokouksen määräämissä lehdissä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta julkaistavalla ilmoituksella tai sähköpostilla. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta julkaistavalla ilmoituksella tai sähköpostilla.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Piirikokoukseen voidaan osallistua piirin hallituksen tai piirin kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

11 §

Piirin jäsen, joka on suorittanut piirin kokousta edeltäneeltä vuodelta jäsenmaksun, on oikeutettu lähettämään kalenterivuoden aikana pidettäviin kokouksiin yhden äänivaltaisen edustajan tai yhden varaedustajan jäsenmääränsä jokaista alkavaa 100 lukua kohden, kuitenkin enintään viisi edustajaa.

Yhdistysten on ilmoitettava piirin kokouksiin valittujen varsinaisten edustajien ja varaedustajien nimet ja osoitteet piirin hallitukselle sen ilmoittamaan määräaikaan mennessä.

12 §

Piirin kokouksessa puhe- ja esitysoikeus on piirin hallituksen jäsenillä, piirin sihteerillä ja taloudenhoitajalla sekä tilintarkastajilla/toiminnantarkastajilla. Liiton hallituksen ja valtuuston edustajalla sekä kannattavalla jäsenellä on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

13 §

Piirin varsinaiselle kokoukselle voivat tehdä esityksiä liittohallitus, piirin hallitus, piirin jäsen ja sen henkilöjäsen sekä kannattava jäsen.

Esitykset on toimitettava lausunnon antamista varten piirin hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta. Piirin hallituksen on lähetettävä esitykset lausunnoillaan varustettuna sekä muut kokousasiakirjat jäsenille, kannattaville jäsenille ja piirin varsinaisen kokouksen osanottajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Piirin ja sen jäsenistön välisessä yhteydenpidossa voidaan käyttää sähköpostia.

14 §

Piirin kevätkokouksen tehtävänä on

- valita kokouksen toimihenkilöt ja tarvittavat valiokunnat,

- käsitellä piirin hallituksen laatima vuosikertomus piirin toiminnasta edellisen kalenterivuoden ajalta,

- käsitellä piirin tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien niistä antama lausunto,

- vahvistaa tilinpäätös,

- päättää vastuuvapauden myöntämisestä piirin hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,

- käsitellä kokoukselle tehdyt näiden sääntöjen 13 §:n tarkoittamat esitykset sekä

- päättää muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Piirin syyskokouksen tehtävänä on

- valita kokouksen toimihenkilöt ja tarvittavat valiokunnat,

- määrätä jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavaksi vuodeksi,

- päättää toimihenkilöille mahdollisesti suoritettavista palkkioista,

- valita seuraavaa vuotta varten piirin puheenjohtaja,

- valita piirin hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet,

- valita kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa/varatoiminnantarkastajaa tarkistamaan seuraavan kalenterivuoden hallintoa ja tilejä,

- hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten,

- hyväksyä talousarvio seuraavaa vuotta varten,

- päättää piirin kokousten koollekutsumistavasta,

- käsitellä kokoukselle näiden sääntöjen 13 §:n tarkoittamat esitykset sekä

- päättää muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Piirin hallitus

15 §

Piirin lainmukaisena hallituksena on piirin hallitus, jonka muodostavat syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja, jota kutsutaan piirin puheenjohtajaksi, ja vähintään kuusi ja enintään kaksitoista muuta varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinnassa pyritään alueelliseen tasapuolisuuteen.

Piirin hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteeriksi ja taloudenhoitajaksi voidaan valita myös hallituksen ulkopuolinen henkilö.

Piirin hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Piirin hallitus voi asettaa avukseen erilaisten asioiden valmistelua ja päätösten täytäntöönpanoa varten toimikuntia ja työryhmiä.

Piirin toimintavuosi on kalenterivuosi.

16 §

Piirin hallituksen tehtävänä on

a) johtaa piirin toimintaa ja toimeenpanna piirin kokouksen päätökset,

b) vastata piirin taloudesta ja omaisuudesta,

c) laatia piirin kevätkokoukselle vuosikertomus ja tilinpäätös sekä piirin syyskokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvio,

d) esittää piirin tilinpäätös, pöytäkirjat ja muut hallintoa ja varainhoitoa koskevat asiakirjat tilintarkastajille/toiminnantarkastajille ja tarkastuksen tapahduttua piirin kevätkokoukselle,

e) kutsua koolle piirin kokous,

f) pitää jäsenluetteloa,

g) valvoa, että sääntöjen määräyksiä ja piirin päätöksiä noudatetaan,

h) edustaa piiriä sekä

i) täyttää ne muut velvoitteet ja tehtävät, jotka sille lain ja näiden sääntöjen mukaan kuuluvat.

Tilikausi ja toiminnan-/tilintarkastus

17 §

Piirin tilivuosi on kalenterivuosi. Piirin tilinpäätös on jätettävä tilivuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajille/toiminnantarkastajille, joiden on viimeistään maaliskuun 15. päivään mennessä annettava niistä lausuntonsa piirin hallitukselle kevätkokoukselle esitettäväksi.

Piirin nimen kirjoittaminen

18 §

Piirin nimen kirjoittavat piirin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, aina kaksi yhdessä, kuitenkin siten, että toinen nimenkirjoittajista on aina puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Erinäisiä määräyksiä

19 §

Näiden sääntöjen muuttamiseen, piirin eroamiseen liitosta tai piirin purkamiseen vaaditaan, että muutoksen, eroamisen tai purkamisen hyväksi annetut äänet vastaavat vähintään ¾ annetuista äänistä.

Sääntöjen muuttamista koskeva päätös on alistettava liiton hallituksen hyväksyttäväksi ennen yhdistysrekisteriin ilmoittamista.

20 §

Jos piiri purkautuu tai lakkautetaan, on piirin varat ja omaisuus sen jälkeen, kun velat ja muut sitoumukset on suoritettu, luovutettava Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:lle.

21 §

Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan liiton sääntöjen määräyksiä sekä yhdistyslakia.

Sääntömuutos hyväksytty EKL:n Kuopion piirin syyskokouksessa 30.11.2017.

Säännöt hyväksytty ennakkotarkastuksessa 9.8.201

                                  

                                   EKL, Kuopion Piiri ry